1974 Chevrolet


A contribution by Matthias Zabel from Hamburg, Germany